مقاله : abstractدرون‌برنامه‌ای
inline درون‌برنامه‌ای