مقاله : abstractجانشین کردن
substitute جانشین کردن