مقاله : abstractحافظه‌ی بسط‌یافته
expanded memory حافظه‌ی بسط‌یافته