مقاله : abstractحافظه فیزیکی
physical memory حافظه فیزیکی