مقاله : abstractداده‌های خام
Raw data داده‌های خام