مقاله : abstractحالت استفاده
use case حالت استفاده