مقاله : abstractتعریف‌شده توسطِ کاربر
user-defined تعریف‌شده توسطِ کاربر