مقاله : abstractتغییرِمکان‌دهی
shifting تغییرِمکان‌دهی