مقاله : abstractبزرگ (رایانه)
mainframe بزرگ (رایانه)