مقاله : abstractبروز رسانی نموی
Incremental update بروز رسانی نموی