مقاله : abstractبرنامه‌ی مقصود
Object code برنامه‌ی مقصود