مقاله : abstractبیشینه ساختن
maximize بیشینه ساختن