مقاله : abstractتدارکِ آمایش
preparation تدارکِ آمایش