مقاله : abstractتحلیل روند
Flow analysis تحلیل روند