مقاله : abstractبلوکهای ذخیره
reserved blocks بلوکهای ذخیره