مقاله : abstractانحرافِ معیار
Standard deviation انحرافِ معیار