مقاله : abstractاندازه‌گیری
measurement اندازه‌گیری