مقاله : abstractاستفاده‌ی مجدد
reuse استفاده‌ی مجدد