مقاله : abstractمكان نمای چشمك‌زن
Blinking cursor مكان نمای چشمك‌زن