مقاله : abstractمقید سازی نوع
type bindings مقید سازی نوع