مقاله : abstractمقداردهیِ اولیه
initialization مقداردهیِ اولیه