مقاله : abstractمکان نمای موشی
Mouse Cursor مکان نمای موشی