مقاله : abstractمیزبان محلی
local host میزبان محلی