مقاله : abstractمجرای انتقال
transmission channel مجرای انتقال