مقاله : abstractمجرای امن
Secure channel مجرای امن