مقاله : abstractمجرای آلفا
alpha channel مجرای آلفا