مقاله : abstractمدیر زمانبندی
schedule manager مدیر زمانبندی