مقاله : abstractهملکرد مراقبت نشده ، عملکرد بى مراقب[کامپيوتر]عملکرد بى مراقب
unattended operation هملکرد مراقبت نشده ، عملکرد بى مراقب[کامپيوتر]عملکرد بى مراقب