مقاله : abstractمجتمع سازى در مقياس ماوراء بزرگ[کامپيوتر]
ultra large scale integration مجتمع سازى در مقياس ماوراء بزرگ[کامپيوتر]