مقاله : abstract Transmitter Universal Asynchronous Receiver، دستگاهى که داده هاى موازى را به داده سرى تبديل مى کند[کامپيوتر]
uart Transmitter Universal Asynchronous Receiver، دستگاهى که داده هاى موازى را به داده سرى تبديل مى کند[کامپيوتر]