مقاله : abstractژنراتور دو فاز[علوم مهندسى]تناوب گر دو فازى[الکترونيک]
two-phase generator ژنراتور دو فاز[علوم مهندسى]تناوب گر دو فازى[الکترونيک]