مقاله : abstractدو فاز ، دو فازه[علوم مهندسى]دو فاز[الکترونيک]
two-phase دو فاز ، دو فازه[علوم مهندسى]دو فاز[الکترونيک]